Over Rondom Wonen

Het is onze missie om mensen die het op de gespannen woningmarkt zelf niet goed lukt een betaalbaar huis te vinden, te huisvesten in een voor hen geschikte en betaalbare woning in een prettige woonomgeving binnen Pijnacker-Nootdorp.

We zijn er voor mensen die op de vrije markt onvoldoende mogelijkheden hebben een betaalbaar huis te vinden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. We richten ons op de mensen die nu al in een woning van ons wonen of er één zoeken. En we willen er ook zijn voor volgende generaties. Starters en degenen die zorg of begeleiding nodig hebben krijgen daarbij extra aandacht, omdat zij het extra moeilijk hebben op de gespannen woningmarkt in Haaglanden. Voor onze huurders zijn we een betrouwbare en toegankelijke partij. Een dienstverlener die zorgt voor een schone, hele, veilige en duurzame woning, waar het prettig wonen is.

Onze kernwaarden
We vinden een goede dienstverlening van groot belang. Dat komt terug in drie kernwaarden die we in ons dagelijks werk hanteren.Rondom Wonen wil meer mensen passend huisvesten. Rondom Wonen stelt zich ten doel om daarbij passende woonruimte aan te bieden aan mensen die vallen binnen de primaire doelgroep van beleid, als bedoeld in de woningwet. Deze doelgroep bestaat in algemene zin uit mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen, ook huurders die bijzondere aandacht en zorg nodig hebben rekenen wij tot deze doelgroep.

Kernwaarden

Dichtbij
We zorgen ervoor dat mensen ons makkelijk weten te vinden. We werken alleen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en onze omvang past bij de schaal van dit werkgebied.

Meedenkend
We werken binnen onze mogelijkheden actief aan de realisatie van woonwensen van onze huidige en toekomstige huurders.

Oprecht
We zijn eerlijk en duidelijk over wat er wel en niet kan en leggen dat ook goed uit.

Onze stip op de horizon
Wij zijn een ambitieuze sociale huisvester, we willen maximaal bijdragen aan het realiseren van onze maatschappelijke doelstelling. De samenleving vraagt van ons dat er meer sociale huurwoningen komen en dat die woningen zo goed mogelijk worden ingezet voor de mensen die erop aangewezen zijn. Ons ideaalbeeld is dat er voldoende sociale huurwoningen in Haaglanden zijn voor de vraag naar die woningen. Om dat te bereiken is het nodig dat we samen met collega-corporaties in de komende 10 jaar meer dan 17.000 passende sociale huurwoningen in Haaglanden bijbouwen. Ons eigen aandeel daarin is circa 600 nieuwe woningen, waarvan het grootste deel tussen 2021-2026. Dat betekent dat wij in 2030 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 3.000 passende huurwoningen (waarvan ruim 200 niet-DAEB) willen verhuren, waarbij onze dienstverlening hoog wordt gewaardeerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Rondom Wonen wil met haar gehele bedrijfsvoering zo veel mogelijk aansluiten bij het doel van het Nederlandse milieubeleid, namelijk het creëren van een duurzame samenleving. Dat betekent dat wij rekening houden bij de uitvoering van ons primair proces, dat dit niet ten koste gaat van de leefomgeving van toekomstige generaties.

Deze ‘duurzaamheid’ beslaat niet alleen sociaal-maatschappelijke doelstellingen, maar ook doelstellingen van ecologische, economische en ethische aard. Van flexibele en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, energiebesparende maatregelen bij de nieuwbouw en renovatie, het toepassen van verantwoord gekapt en geproduceerd hout, tot het investeren in nieuwe duurzame technologieën.

Integriteit
De samenleving kan er op rekenen dat wij onze maatschappelijke taak op een integere wijze uitvoeren, dat volgens wetten en regels wordt gehandeld en dat alles wordt gedaan om misstanden te voorkomen. Rondom Wonen verwacht en constateert dat de medewerkers betrouwbaar zijn en zich correct gedragen ten opzichte van elkaar, onze klanten en naar onze relaties. Integriteit is een van onze speerpunten.

Wonen doen we samen