Over Rondom Wonen

Missie “Gewoon goed wonen”

Rondom Wonen zorgt voor “gewoon goed wonen” voor mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen. Rondom Wonen stelt zich ten doel om daarbij passende woonruimte aan te bieden aan mensen die vallen binnen de primaire doelgroep van beleid, als bedoeld in de woningwet. Deze doelgroep bestaat in algemene zin uit mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen, ook huurders die bijzondere aandacht en zorg nodig hebben rekenen wij tot deze doelgroep.

Visie

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

De betaalbaarheid van huren staat onder druk. Met de sterke huurstijgingen van de afgelopen jaren in het achterhoofd en stijgende energielasten in het verschiet, is betaalbaarheid een hoofdthema voor de komende jaren. Door verschillende oorzaken, waaronder de enorme vluchtelingenstromen, neemt de druk op de sociale woningmarkt toe. Prognoses laten zien dat onze doelgroep de komende jaren groeit.

Rondom Wonen zet zich daarom actief in op het beschikbaar houden en waar mogelijk additioneel realiseren van voldoende betaalbare sociale huurwoningen in ons werkgebied. Het portefeuilleplan bevat de koers voor het realiseren van de wensportefeuille en is het kompas voor de beschikbaarheid. Wij kiezen niet voor een actieve rol bij het huisvesten van mensen met een middeninkomen. Om de genoemde beschikbaarheid te kunnen bereiken, moeten wij efficiënt omgaan met onze financiële middelen en voortdurend sturen op het beheersen van onze kosten.

Wij vergroten het aantal goedkope woningen door duurdere woningen in huur te verlagen. Ter compensatie schuift een bescheiden deel van de duurdere sociale voorraad, dat daarvoor is geoormerkt, bij mutatie door naar de vrije sector voorraad. Het tempo waarin een en ander kan plaatsvinden is sterk afhankelijk van het aantal verhuisbewegingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Rondom Wonen wil met haar gehele bedrijfsvoering zo veel mogelijk aansluiten bij het doel van het Nederlandse milieubeleid, namelijk het creëren van een duurzame samenleving. Dat betekent dat wij rekening houden bij de uitvoering van ons primair proces, dat dit niet ten koste gaat van de leefomgeving van toekomstige generaties.

Deze ‘duurzaamheid’ beslaat niet alleen sociaal-maatschappelijke doelstellingen, maar ook doelstellingen van ecologische, economische en ethische aard. Van flexibele en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, energiebesparende maatregelen bij de nieuwbouw en renovatie, het toepassen van verantwoord gekapt en geproduceerd hout, tot het investeren in nieuwe duurzame technologieën.

Integriteit

De samenleving kan er op rekenen dat wij onze maatschappelijke taak op een integere wijze uitvoeren, dat volgens wetten en regels wordt gehandeld en dat alles wordt gedaan om misstanden te voorkomen. Rondom Wonen verwacht en constateert dat de medewerkers betrouwbaar zijn en zich correct gedragen ten opzichte van elkaar, onze klanten en naar onze relaties. Integriteit is een van onze speerpunten.

Wonen doen we samen