Raad van Commissarissen

Het interne toezicht vindt door een Raad van Commissarissen plaats binnen de context van de heersende wet- en regelgeving. Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting BTIV-2015 is de basis voor het toezicht. De Raad acteert conform de aanbevelingen van de governance code als onderdeel van de Aedescode. Dit vanuit de optiek dat corporaties maatschappelijke ondernemingen zijn. Zij waarborgen de maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met de belanghouders in hun lokale omgeving en in een zorgvuldige omgang met hun klanten.

De Raad van Commissarissen en het bestuur vinden ‘goed ondernemingsbestuur’ (corporate governance) van groot belang. De commissarissen en het bestuur staan daarom regelmatig stil bij dit onderwerp. Wijzigingen in de governancestructuur worden met de Raad van Commissarissen besproken en aan de Raad van Commissarissen vooraf ter goedkeuring voorgelegd. Een samenvatting van de corporate governance bij Rondom Wonen kunt u hier vinden.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen treft u aan in ons jaarverslag.