Maatschappelijk verantwoord ondernemenduurzaam

Rondom Wonen wil met haar gehele bedrijfsvoering zo veel mogelijk aansluiten bij het doel van het Nederlandse milieubeleid, namelijk het creëren van een duurzame samenleving. Dat betekent dat wij rekening houden bij de uitvoering van ons primair proces, dat dit niet ten koste gaat van de leefomgeving van toekomstige generaties.

Deze ‘duurzaamheid’ beslaat niet alleen sociaal-maatschappelijke doelstellingen, maar ook doelstellingen van ecologische, economische en ethische aard. Van flexibele en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, energiebesparende maatregelen bij de nieuwbouw en renovatie, het toepassen van verantwoord gekapt en geproduceerd hout, tot het investeren in nieuwe duurzame technologieën.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en gebiedskwaliteit zijn onlosmakelijk met “goed wonen” verbonden. Rondom Wonen beziet voortdurend  op welke wijze het energievraagstuk van de woningen op duurzamere wijze kan worden gerealiseerd. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een van de uitgangspunten moet zijn om tegenwoordig als woningcorporatie woningen te verhuren. Bij de keuzes die worden gemaakt wordt milieuschade zoveel mogelijk beperkt en indien mogelijk levert de keuze juist een positieve bijdrage aan het milieu. Investeringen in energiebesparing en duurzaamheid dragen bij aan een beter milieu, een gezond binnenklimaat, lagere woonlasten en meer comfort voor huurders en leiden tot waardeontwikkeling van woningen.

Wij volgen nieuwe producten en projecten op dit gebied op de voet. Duurzaamheid betreft niet alleen het besparen van energie in onze huurwoningen, maar is een veel breder begrip. Denk aan de grondstoffen die nodig zijn voor het onderhouden van onze woningen en aan een gezonde en veilige leefomgeving. In de nieuwbouw en het onderhoud wordt volop rekening gehouden met de gevolgen die keuzes hebben nu en in de toekomst. 

Energieakkoord

In 2012 heeft Aedes namens de woningcorporaties haar handtekening gezet onder een convenant waarin de ambities zijn aangegeven rondom energiebesparing in de periode tot 2020. Een van de concrete uitgangspunten is dat het de totale woningvoorraad van de corporaties in 2020 een gemiddeld energielabel B heeft. Corporaties zijn sindsdien in meer en mindere mate bezig hun woningvoorraad te verduurzamen.

Op 1 januari 2015 is het ‘Nader Voorschrift’ van kracht geworden. Voor huurwoningen is er dan niet zozeer sprake meer van labels maar van een Energie-Index (EI). Onderstaande tabel maakt duidelijk hoe dit werkt.

energie indextabel 2016

Rondom Wonen heeft haar labels inmiddels ook omgezet naar Energie-Indexen op basis van het ‘Nader Voorschrift’. Op 1 januari 2015 was de gemiddelde EI van Rondom Wonen 1,58.

De verhuurdersheffing en striktere eisen ten aanzien van financiële ratio’s zorgen er voor dat de einddatum voor nagenoeg alle corporaties opschuift richting 2025. Rondom Wonen heeft in haar ondernemingsplan dan ook de ambitie om in 2025 een EI te hebben van 1,4 of beter.

In 2009 heeft Rondom Wonen haar gehele woningbezit laten voorzien van een energielabel. Dit label kunt u opvragen bij onze afdeling wonen. Dit label is 10 jaar geldig, maar nog wel gebaseerd op de periode van voor het ‘Nader Voorschrift’.

Als u meer wilt lezen over ons duurzaamheidsbeleid, dan kan dat: Notitie Duurzaamheid D2013-132