Corporate Governancegovernance

Rechtsvorm en statuten

Rondom Wonen heeft als rechtsvorm de stichting. De stichting wordt bestuurd door een statutaire directie, met de titel algemeen directeur. De algemeen directeur is voorzitter van het Managementteam. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van het bestuur, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten het bestuur ter goedkeuring dient voor te leggen aan de Raad van Commissarissen. De werkwijze van het bestuur is nader beschreven in het Directiereglement.

Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Statutaire directie. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies aan op de Statutaire directie, en beschikt het over een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de taken en bevoegdheden. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is beschreven in het reglement Raad van Commissarissen met bijlagen. In de bijlagen staan onder meer de werkwijze van commissies van de Raad, het rooster van aftreden en de profielschets van de leden van de Raad opgetekend.

Toepassing

Rondom Wonen vindt ‘goed ondernemingsbestuur’ (corporate governance) van groot belang. De governancestructuur is ingericht op basis van principes als transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en adequate checks-and-balances. De directie en de Raad van Commissarissen (hierna de Raad te noemen) zijn verantwoordelijk voor de inrichting, toepassing en naleving van de Governancecode binnen Rondom Wonen.

Op 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode woningcorporaties 2015 van kracht geworden. Deze code vervangt de versie van 2011 en is opgesteld vanuit het besef dat de kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht aan hogere normen moeten voldoen. Binnen de vernieuwde code is meer aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante en integere organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De gemeente krijgt een uitdrukkelijker positie in de nieuwe code. Rondom Wonen is lid van Aedes en de leden van de Raad zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties, hierna VTW en onderschrijven daarmee de Governancecode woningcorporatie 2015 en de beleids- en beroepsregels die Aedes (Aedescode) en de VTW van daar uit voorschrijven.

Cultuur ondersteunt goed ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is niet zozeer een zaak van procedures, reglementen, regels en het plaatsen van informatie op de website. Het gaat er ook om dat we op basis van de gemaakte afspraken handelen. En dat we elkaar aanspreken wanneer we dat niet doen. Dan gaan de principes die onder het begrip goed ondernemingsbestuur vallen ook in de praktijk leven. Rondom Wonen investeert hierin door regelmatig aandacht te besteden aan de bedrijfscultuur van Rondom Wonen.

Visitatie

Visitatie is een instrument voor verantwoording over de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Visitatie vindt verplicht eenmaal per vier jaar plaats. De visitatie bij Rondom Wonen werd eind 2014 uitgevoerd door een visitatiecommissie onder regie van Raeflex. Het visitatierapport over 2014 (van maart 2015) en de positionpaper visitatie treft u op deze site.

Relatie met accountant

De Raad benoemt de accountant van Rondom Wonen. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening van Rondom Wonen. De Raad heeft in de tweede helft van 2015 besloten om accountantsbureau Baker Tilly Berk NV vestiging Den Haag, te benoemen als controlerend accountant ex Woningwet voor de periode 2015-2019 met jaarlijkse evaluaties. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening van Rondom Wonen. Om de onafhankelijke positie van de accountant te waarborgen heeft Rondom Wonen met de accountant een onafhankelijkheidsprotocol afgesloten.

Integriteitscode

Rondom Wonen vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een gedragscode integriteit (integriteitscode) opgesteld. We verwachten dat ook onze klanten en onze belanghouders zich houden aan de normen die we ons zelf opleggen. Daarom is deze gedragscode openbaar. Deze integriteitscode is te vinden op deze website.

Klokkenluidersregeling

Rondom Wonen kent ook een klokkenluidersregeling. De regeling is een onderdeel van de integriteitscode. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze desgewenst anoniem melden aan het meldpunt klokkenluider. De klokkenluidersregeling borgt dat de melding wordt onderzocht en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege het klokluiden.

Tegenstrijdige belangen

In de statuten van de corporatie is vastgelegd welke functies in strijd zijn met die van bestuurder en van commissaris. Voortdurend wordt bezien of de bestuurder of een commissaris nevenfuncties bekleed die mogelijk strijdig zijn met de statuten. Als de bestuurder of een commissaris het voornemen heeft plaats te nemen in het bestuur of de Raad van Toezicht van een organisatie, dan wordt vooraf goedkeuring van de voltallige Raad gevraagd.

Om ieder risico op belangenverstrengeling te voorkomen, is expliciet afgesproken dat de bestuurder zijn voornemens tot besluitvorming als bestuurder van Rondom Wonen, of een commissaris zijn voornemen tot toetreding tot een andere organisatie, ter goedkeuring voorleggen aan de voltallige Raad, als er een vermoeden van belangenverstrengeling zou kunnen zijn.

Remuneratierapport

Het remuneratierapport maakt integraal onderdeel uit van het verslag van de Raad, dat opgenomen is in dit jaarverslag van Rondom Wonen.

Naleving van de Governancecode

Aan nagenoeg alle principes en best-practice bepalingen uit de code worden door Rondom Wonen voldaan. Rondom Wonen wijkt af van principe 3.3, daar waar het de benoeming van de bestuurder betreft. De Raad heeft de bestuurder van Rondom Wonen in 1999 aangesteld voor onbepaalde tijd en wijkt daarmee af van deze regel. De bestuurder is benoemd vóór invoering van deze code en daarmee is Rondom Wonen gebonden aan de vigerende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De volledige governance structuur en de bijbehorende documentatie staan op de website van Rondom Wonen.