Corporate Governancegovernance

Rechtsvorm en statuten

Rondom Wonen is een stichting. De stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur is voorzitter van het Managementteam. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van het bestuur, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over de rol van de Raad van Commissarissen. De werkwijze van het bestuur staat in het Directiereglement.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directeur. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies en heeft de Raad van Commissarissenr een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de taken en bevoegdheden. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is beschreven in het reglement Raad van Commissarissen.

Toepassing

Rondom Wonen vindt ‘goed ondernemingsbestuur’ (corporate governance) belangrijk. De governancestructuur is ingericht op basis van de principes transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en adequate checks-and-balances. De directeur en de Raad van Commissarissen (hierna de Raad te noemen) zijn verantwoordelijk voor de inrichting, toepassing en naleving van de Governancecode Woningcorporaties.

Cultuur ondersteunt goed ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is niet zozeer een zaak van procedures, reglementen, regels en het plaatsen van informatie op de website. Het gaat er ook om dat we op basis van de gemaakte afspraken handelen. En dat we elkaar aanspreken wanneer we dat niet doen. Dan gaan de principes die onder het begrip goed ondernemingsbestuur vallen ook in de praktijk leven.

Visitatie

Visitatie is een instrument voor verantwoording over de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Visitatie vindt verplicht eenmaal per vier jaar plaats. De visitatie bij Rondom Wonen werd eind 2018 uitgevoerd. Het visitatierapport treft u op deze site.

Relatie met accountant

De Raad benoemt de accountant van Rondom Wonen. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening van Rondom Wonen. Baker Tilly NV vestiging Den Haag is de controlerend accountant. Deze accountant controleert het jaarverslag en de jaarrekening van Rondom Wonen. Om de onafhankelijke positie van de accountant te waarborgen heeft Rondom Wonen met de accountant een onafhankelijkheidsprotocol afgesloten.

Tegenstrijdige belangen

In de statuten is vastgelegd welke functies in strijd zijn met die van bestuurder en van commissaris. Voortdurend wordt bezien of de bestuurder of een commissaris nevenfuncties bekleed die mogelijk strijdig zijn met de statuten. Als de bestuurder of een commissaris het voornemen heeft plaats te nemen in het bestuur of de Raad van Toezicht van een organisatie, dan wordt vooraf goedkeuring van de Raad gevraagd.

Om ieder risico op belangenverstrengeling te voorkomen, is expliciet afgesproken dat de bestuurder zijn voornemens tot besluitvorming als bestuurder van Rondom Wonen, of een commissaris zijn voornemen tot toetreding tot een andere organisatie, ter goedkeuring voorleggen aan de Raad, als er een vermoeden van belangenverstrengeling zou kunnen zijn.