Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2019 – 5

datum: oktober 2019

Koepelorganisatie Aedes geeft aan dat de woonoverlast toeneemt. Zij dringen aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. “Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen”, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Woningcorporaties, waaronder ook Rondom Wonen, maken zich grote zorgen over burenoverlast, ofwel woonoverlast. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag. Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor.
Bij Rondom Wonen is het aantal zaken van woonoverlast de afgelopen jaren met 15% gestegen!

Aedes heeft een en ander onderzocht en de resultaten zijn gebundeld in de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019. Deze Corporatiemonitor is hier te downloaden.

De meeste fornuizen zijn aangesloten op het gasnet met een rubberen slang. Deze slangen verouderen in de loop van de tijd. Met als gevolg haarscheurtjes en lekkage. Doordat de gasslang meestal is weggewerkt achter een fornuis of diep in een keukenkastje ziet u dat niet.

Wat de meeste mensen niet weten of vergeten zijn, is dat deze slang elke 10 jaar vervangen moet worden om vervelende gevolgen (gaslek, brand) te vermijden. Op elke slang staat een productiedatum. Vervang de slang uiterlijk 10 jaar na deze datum. Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de slang.

Vervanging geldt alleen voor de zwarte rubberen gasslang. Tegenwoordig wordt vaak een gele, RVS gasslang gebruikt. Hier treedt geen veroudering op.

Meer info: https://zelfklussen.info/vervangen-aansluiten-gasslang/

De plannen voor woningcorporaties na Prinsjesdag

Tijdens Prinsjesdag heeft de overheid de plannen voor de toekomst van de sociale huursector bekend gemaakt. Volgens de Woonbond zijn de aangekondigde maatregelen volstrekt onvoldoende om de wooncrisis aan te pakken. De woningcorporaties vinden de maatregelen ook niet genoeg, maar zien het wel als een goede start om de problemen in de sociale huur aan te pakken.

Door het tekort aan woningen en de hoge prijzen is het voor woningzoekenden moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden. Aan de andere kant is het nieuws dat er ook plannen zijn die de bouw van nieuwe woningen moeten aanjagen. Naar verwachting is dit echter niet genoeg om woningzoekenden en huurders op korte termijn uit de brand te helpen.

Korting op heffing, onder voorwaarden

Woningcorporaties krijgen belastingkorting als ze snel meer gaan bouwen. Daar is 1 miljard voor gereserveerd dat in porties van 100 tot 250 miljoen per jaar in mindering wordt gebracht op de verhuurdersheffing. Aan de korting zijn strenge voorwaarden verbonden. Een deel van het geld is bijvoorbeeld expliciet voor de bouw van tijdelijke (nood)woningen bestemd.

Extra geld voor bouwplannen gemeente

Verder gaat er een miljard extra naar gemeenten die daarmee bouwplannen kunnen realiseren die anders in de ijskast zouden belanden. Dat is positief, maar de stikstofregels kunnen deze bouwplannen ernstig doorkruisen.

Sociale huursector blijft betalen

Ondanks de korting blijft de verhuurdersheffing een hoge kostenpost voor de woningcorporaties. Zodra woningen op papier meer waard worden stijgt de verhuurdersheffing mee. Maar andere belastingen stijgen ook. De optelsom van al die belastingen zorgt ervoor dat sociale verhuurders te krap bij kas zitten om de huren betaalbaar te houden, te investeren in nieuwe woningen en verduurzaming van het bezit.

WOZ-waarde minder belangrijk in puntenstelsel

Voor sociale huurders bevatten de kabinetsplannen een klein lichtpuntje. De WOZ-waarde van woningen gaat minder zwaar wegen in het puntenstelsel. In dit stelsel, ooit in het leven geroepen om tegen te hoge huren te beschermen, is de laatste 10 jaar veel veranderd. Dat wordt deels teruggedraaid. Het kabinet komt met regels die ervoor zorgen dat de WOZ-waarde nooit méér dan 33% van de maximale huurprijs mag bepalen. Een stapje in de goede richting om de stijging van de huurprijs te beperken.

Gevolgen voor Rondom Wonen

Rondom Wonen wil de komende jaren honderden woningen in Pijnacker-Nootdorp bijbouwen, want de vraag naar sociale huurwoningen is erg groot. Door de korting op de verhuurdersheffing voor nieuwbouw wordt het voor Rondom Wonen makkelijker om die nieuwbouw financieel rond te krijgen. Eigenlijk is dat een meevaller op een tegenvaller, want als woningcorporatie zien we de overheidsheffingen en belastingen jaar naar jaar fors oplopen. Op langere termijn kunnen we nauwelijks meer investeren in nieuwbouw en woningverbetering als die heffingen zo hoog blijven. Om die reden pleiten we er samen met collega-corporaties en gemeenten voor om de verhuurdersheffing op termijn af te schaffen.

Door de komst van een nieuwe koffieautomaat, wil Rondom Wonen de huidige (Douwe Egberts, type ‘Bolero’) schenken aan een maatschappelijk betrokken liefdadigheidsorganisatie. Het apparaat is in goede staat en inclusief 21 pakken koffie.
Belangstelling? Stuurt u dan een mail naar ds@rondomwonen.nl. Bij meerdere gegadigden, zullen wij zelf een selectie maken.

De nieuwbouw van het Groene Vizier is bijna klaar, half november krijgen de eerste bewoners de sleutel.

Op de advertentie op Woonnet-Haaglanden hebben 784 belangstellenden gereageerd. Helaas zijn er maar 30 gelukkigen die een woning in dit complex konden krijgen. Hiervan zijn zeven woningzoekenden, op basis van regionale afspraken met voorrang, uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp afkomstig.

Via uw eigen pagina op mijn.rondomwonen.nl kunt u de maandelijkse huur via iDEAL aan Rondom Wonen overmaken. Zo betaalt u altijd het juiste bedrag en is de betaling gelijk verwerkt in onze administratie.