Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2019 – 3

datum: juni 2019

De huurders van Rondom Wonen hebben een eigen persoonlijke pagina bij Rondom Wonen. Via https://mijn.rondomwonen.nl/ of via de speciale knop op onze website kan de huurder, wanneer het hem/haar uitkomt, eenvoudig de eigen gegevens inzien en bijvoorbeeld een reparatieverzoek indienen. Een account maken is gemakkelijk en daarna kan de huurder direct aan de slag.

De huurder kan inloggen met de eigen, bij Rondom Wonen bekende, emailadres. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ wordt de eigen pagina geactiveerd.

Is het emailadres niet bekend bij Rondom Wonen of lukt het niet? Bel ons dan gerust. Ons team Wonen is bereikbaar via (015) 362 05 20 of via info@rondomwonen.nl. Zij helpen u graag verder!

Begin 2019 is de bouw gestart van het appartementencomplex Het Groene Vizier in de wijk Keijzershof. De bouw vordert gestaag. Het complex krijgt 20 tweekamerwoningen van ca 44 m2 en 10 tweekamerwoningen van ca 52 m2.

Het gebouw bestaat uit drie woonlagen: begane grond, eerste en tweede verdieping. In het gebouw komt geen lift. De etagewoningen zijn per trap te bereiken. De woningen hebben een zogenaamd Frans balkon. Op de bovenste etage komt een gemeenschappelijk buitenterras. Op de begane grond komt een gemeenschappelijke fietsenberging. De woningen zijn vooral geschikt voor mensen die graag klein(er) willen wonen.

Bouwduur

De woningen worden in het vierde kwartaal 2019 opgeleverd. Wij verwachten de woningen in augustus te kunnen adverteren op Woonnet-Haaglanden.

Meer informatie

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de woningen, tekeningen, huurprijzen en toewijzingscriteria dan wordt dit op deze site vermeld.

Rondom Wonen streeft naar een optimale dienstverlening. Toch is het mogelijk dat de huurder het niet eens is met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Bijvoorbeeld omdat de huurder een bepaalde reparatie nodig vindt en wij niet. Of omdat de huurder een bepaalde wijziging aan de gehuurde woning wilt aanbrengen en wij daarvoor geen toestemming geven. Of vindt dat Rondom Wonen of een van haar medewerkers nalatig is geweest.

Procedure

  1. Als rechtstreeks contact met de betreffende medewerker(s) en diens leidinggevende niet tot overeenstemming leidt en de huurder het met Rondom Wonen oneens blijft gaat de huurder naar stap 2;
  2. U wendt zich dan in eerste instantie schriftelijk tot het bestuur.
  3. Het bestuur van Rondom Wonen kan besluiten u eerst te horen (hoor en wederhoor) voordat u antwoord krijgt. U ontvangt altijd binnen dertig dagen antwoord op uw schriftelijke klacht;
  4. Indien ook dat geen oplossing biedt, of u bent nog steeds niet tevreden, kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is bij deze geschillencommissie aangesloten.

Heeft u een klacht over handelen of nalaten van uw woningcorporatie dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier toe te zenden op de site van de geschillencommissie http://gcwzh.nl/.

Voor geschillen over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij deze commissie als er in uw regio een klachtencommissie Woonruimteverdeling is.

Heeft u problemen met uw buren of met iemand anders uit uw omgeving? Ervaart u overlast, bijvoorbeeld op het gebied van vervuiling, geluid, dieren, of anderszins en komt u er samen niet uit? Wij willen u graag kennis laten nemen van de werkwijze van Bemiddeling & Mediation (B&M).

Zij staan maandag 8 juli van 10:00 uur tot 12:00 uur met een stand in de hal van Rondom Wonen. We nodigen u van harte uit om langs te komen en informatie te ontvangen. De mediators van B&M kunnen uw eventuele vragen beantwoorden.

B&M is een initiatief van de gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Westland, woningcorporaties en de Nationale Politie (Eenheid Den Haag) en bemiddelt bij conflicten van allerlei aard.
B&M vormt een organisatie met circa 125 professionele bemiddelaars, mediators en coaches. Deze neutrale conflictbemiddelaars dragen vrijwillig hun steentje bij aan de samenleving door de inwoners van bovenstaande gemeenten te helpen met het oplossen van conflicten. De meeste conflicten zijn buren-gerelateerd, zoals bijvoorbeeld: geluidsoverlast, afval, dieren, geschillen over tuinen, groepsconflicten en dergelijke.

Circa 70% van de conflicten kunnen door bemiddeling worden opgelost. Tijdige doorverwijzing van een conflict naar B&M wordt gezien als een belangrijke succesfactor.

Uit contacten met bewoners komt naar voren dat bewoners handhaving erg belangrijk vinden. Om de directe woon- en leefomgeving netjes te houden is regelmatig controle en streng optreden noodzakelijk.

De meeste klachten hierover komen uit de flats in Noord. Met name over ongeoorloofde objecten in de algemene ruimtes. Het gaat dan om bijvoorbeeld fietsen, scooters/brommers, kinderwagens, bankjes etc. op de galerijen/in trappenhuizen/bij entrees.

Vanaf 1 september zal er frequent gecontroleerd worden. Bewoners krijgen vooraf informatie over wat wel of niet mag. Worden er overtredingen geconstateerd dan zal in eerste instantie een waarschuwing worden gegeven door middel van een opvallend label. Wordt er geen gehoor aangegeven dan wordt het object door Rondom Wonen verwijderd en opgeslagen. De eigenaar kan dan zijn/haar object tegen kosten bij de wijkbeheerder ophalen.

De bouw van het appartementengebouw voor de Stichting Wooninitiatief Nootdorp aan de Zonnedauw/Pinksterbloem in Nootdorp, Villa Zonnedauw, verloopt volgens planning. De ruwbouw is klaar. Binnenkort wordt het appartementengebouw in de steigers gezet en kan er gestart worden met het verdere dak- en gevelwerk.
Doelstelling is om het totale gebouw eind 2019 op te leveren.

Villa Zonnedauw is een woonvoorziening voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en bestaat uit 14 appartementen, 2 gemeenschappelijke woonkamers waar gekookt en gegeten kan worden en een kantoor annex slaapkamer voor medewerkers van Ipse de Bruggen.

Voor meer informatie klik hier.

De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. Alhoewel er nog niets wettelijk is geregeld, is er wel gevraagd aan de corporaties om in de geest van het Sociaal Huurakkoord te handelen. Rondom Wonen geeft daar gehoor aan. 

Er zijn voor huurverlaging of huurbevriezing een aantal spelregels:

  1. Bent u aangewezen op huurtoeslag en heeft u een netto huur boven de € 720,42? Dan kan de huur verlaagd worden naar huurtoeslaggrens € 720,42. Zodat huurtoeslag mogelijk wordt. Deze maatregel is overigens niet nieuw.
  1. Zit uw huidige netto huur boven de 76% maximaal redelijk? Dit percentage staat in het voorstel huurverhoging 2019, uitgezonderd de brief over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Netto huren die onder de 76% maximaal redelijk zitten, worden geacht een goede prijs-kwaliteit verhouding te hebben.
  1. Zit uw netto huur boven de 76% maximaal redelijk? U kunt dit zien op uw huurverhogingsbrief. Lees dan het schema voor welke huurbevriezing/verlaging u in aanmerking kan komen:
Huurbevriezing > € 650 Huurverlaging > € 740
1 persoon met inkomen onder € 17.000 € 27.000
2 t/m 4 personen met inkomen onder € 27.000 € 34.000
5+ personen met inkomen onder € 34.000 € 39.000

Om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen moet de huurder de volgende bewijsstukken bij Rondom Wonen inleveren, samen met een ingevulde vragenlijst:

  • Uitgebreid Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt welke personen staan ingeschreven op het adres.
  • Van 3 maanden in 2019 de recente loonstroken en/of uitkeringsbewijzen van alle leden van het huishouden met inkomen.
  • Voor ieder gezinslid vanaf 18 jaar moet er een inkomensverklaring (IBRI) over 2018 ingeleverd worden. Ook als er geen inkomen geweest is, is deze verklaring noodzakelijk.

Aanvragen kan tot 1 september 2019. De eventuele huurbevriezing / huurverlaging is altijd per 1 juli 2019.