Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2018 – 1

datum: februari 2018

Deze eerste digitale nieuwsbrief van 2018 bevat mijn laatste voorwoord als bestuurder van Rondom Wonen. Een bijzonder gevoel en een aparte gewaarwording na ruim 20 jaar besturen!

De afgelopen jaren heeft Rondom Wonen fors gesneden in haar bedrijfslasten en organisatiekosten. Mede als gevolg van de enorme investeringsopgaven die de jaren daarvoor zijn gerealiseerd. Dat heeft grote impact gehad op de organisatie. Met de aanpassingen in de organisatiestructuur, de invoering van een nieuw primair systeem, de afronding van het financiële herstelplan begin 2017, het gegeven dat het liquiditeitsrisico uit de derivaten-portefeuille begin 2018 is afgewikkeld en met de komende investeringsopgaven op komst, ga ik op 1 maart 2018 met een tevreden gevoel met pensioen.

In die afgelopen 20 jaar is veel gebeurd. Niet alleen bij Rondom Wonen maar ook in de gemeenschap van Pijnacker en Nootdorp. In 1997 waren wij net gestart op de Vinex-locaties Ypenburg en Delfgauw (Emerald). Nadien volgden Tolhek, Keijzershof en AckersWoude en op dit moment worden de plannen voor Tuindershof gesmeed. Ook in het bestaande bezit werd veel tijd, geld en energie gestoken. Met de revitalisering van Pijnacker Noord (2008-2009) als hoogtepunt. Hiervoor ontvingen wij zelfs de Haaglanden WoonAward in 2009.

Die forse nieuwbouwopgave had en heeft direct consequenties voor de omvang van de gemeente, zeker na de fusie van Pijnacker met Nootdorp, en voor de omvang van Rondom Wonen. In al die jaren hebben we in feite maar een tweetal korte hick-ups gehad. In de periode 2005-2006 kon er weinig worden gebouwd door de problematiek rondom ‘fijnstof’ in deze regio en in de periode 2014 en 2016-2017 hebben wij zelf geen nieuwbouw kunnen realiseren vanwege het beoogde en inmiddels gerealiseerde financiële herstel.

In februari hebben wij onze financiële molensteen in de vorm van een omvangrijke derivatenportefeuille kunnen herstructureren (financieel kunnen herfinancieren naar meer gebruikelijke lening-producten). Daarmee is er een groot financieel risico verdwenen en is er meer ruimte voor investeringen in de toekomst. Investeringen in nieuwbouw, in verbetering van bestaand bezit, in verduurzaming en het vergroten van de betaalbaarheid en de beschikbaarheid.

Recent zijn wij gestart met de afsluitende bouw in Pijnacker Noord, en binnenkort starten wij  in Nootdorp. Daarover meer in deze Rond Uit. Voor de komende jaren staat er nog meer nieuwbouw in de steigers en wel op Keijzershof en later in AckersWoude en Tuindershof.

Mijn opvolger is inmiddels bekend. Lucas de Boer uit Rotterdam neemt op 5 maart 2018 het stokje van mij over. Verder op in dit bulletin meer over Lucas. Ik verwacht dat Rondom Wonen met Lucas een goede opvolger in huis heeft. En dat hij samen met de medewerkers en alle belanghouders en belanghebbenden van Rondom Wonen goede zaken zal verrichten in het belang van de gemeenschap in Pijnacker Nootdorp en in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

In de wetenschap dat ik een financieel gezonde organisatie met een goed bezit en met heel veel boeiende opgaven achterlaat, er een maatschappelijk geëngageerde werkorganisatie staat, die een royaal oog heeft voor haar klanten, belanghouders en belanghebbenden, kom ik tot de conclusie dat Rondom Wonen een organisatie en corporatie is om trots op te zijn! Met die wetenschap wens ik Lucas de Boer als mijn opvolger veel succes en kan hij de uitdagingen voor de komende jaren met meer dan voldoende vertrouwen tegemoet zien.

Ik wens u veel leesplezier en vaarwel.

Moge het goed met u gaan!

Lambert Greven, algemeen directeur

Lucas de Boer wordt op 1 maart 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van Rondom Wonen.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 januari 2018 een positieve zienswijze (toestemming) op zijn benoeming verstrekt.

Over Lucas de Boer

Lucas de Boer (46) is geboren en getogen in Roermond en woont al geruime tijd in Rotterdam. Na de middelbare school heeft hij verschillende studies en opleidingen gevolgd, onder andere op het gebied van bouwkunde, stedenbouw en planologie en heeft een management development programma doorlopen bij het ministerie van VROM.

Hij heeft na een traineeship bij NBM-Amstelland enkele jaren als consultant voor (o.a.) woningcorporaties gewerkt. In 2000 heeft Lucas zich voor langere tijd verbonden aan het ministerie van VROM, onder meer als clustermanager Ruimtelijk Beleid. In 2007 maakte hij de overstap naar het politieke bestuur in Rotterdam.

In de periode 2007-2013 was Lucas portefeuillehouder en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk (50.000 inwoners) te Rotterdam. In 2013 heeft hij die functie neergelegd, om als integraal gebiedsmanager bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros aan de slag te gaan. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het gehele beheer van circa 7500 woningen in de regio Utrecht Midden. Op 1 maart 2018 neemt Lucas de Boer het stokje over van Lambert Greven.

Afscheid van Lambert Greven

Na ruim 20 jaar neemt Lambert Greven afscheid als directeur-bestuurder van Rondom Wonen. Na een (bestuurlijke) carrière van bijna 40 jaar in de volkshuisvesting, gaat hij op 1 maart 2018 met pensioen. Lambert was nadrukkelijk betrokken bij de opbouw en groei van Rondom Wonen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp en heeft een solide basis voor de toekomst van Rondom Wonen gelegd. De medewerkers van Rondom Wonen zullen Lambert binnenkort op gepaste wijze bedanken voor zijn inzet en inspanningen en wensen hem succes in deze nieuwe fase van zijn leven.

In december is er een grote brand geweest in één van onze woningen. Gelukkig konden de bewoners tijdig uit de woning komen en was er alleen materiële schade. In de volledig uitgebrande woning zelf, maar ook in de beide naastliggende woningen is de schade groot. Voor drie gezinnen is tijdelijke woonruimte gevonden. Maar het kan nog maanden duren voor zij weer in hun woning terug kunnen. Na zo’n brand blijkt maar weer hoe belangrijk een goede inboedelverzekering is. Zonder een verzekering ben je alles kwijt en kan er geen beroep gedaan worden op hulp en financiële ondersteuning.

Hoewel voor een inboedelverzekering geen wettelijke verplichting geldt, raadt Rondom Wonen het afsluiten van een inboedelverzekering sterk aan. De kosten per jaar wegen niet op tegen het financiële risico als er schade in de woning is. Of die schade nu door brand of inbraak ontstaat.

Op internet vindt u tal van aanbieders van inboedelverzekeringen. Vaak kunt u de inboedelverzekering samen met de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) in één pakket combineren.

Op onze site vindt u meer informatie over de verschillende verzekeringen rond wonen: https://rondomwonen.nl/ik-huur-een-woning/huren/verzekeringen/

In januari 2018 is de bouw gestart van de appartementen in Pijnacker -Noord. Voor de direct omwonenden maken wij nieuwsbrieven die huis-aan-huis worden bezorgd. Zo houden wij de omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden, de voortgang e.d. in de komende tijd.
De eerste nieuwsbrief is op dinsdag 16 januari verspreid, op 8 februari de tweede nieuwsbrief. U treft de nieuwsbrieven en de meest recente informatie ook aan op onze website

U kunt bij brandweerkazerne Pijnacker-Nootdorp een gratis huisbezoek aanvragen. Tijdens dit  huisbezoek kijkt een brandweerambassadeur van brandweer Haaglanden samen met u naar een aantal brandveiligheidspunten in uw eigen woning. Denk hierbij aan de juiste plaats van uw rookmelders, naar uw vluchtroute, zijn elektrische apparaten veilig aangesloten etc. Het bezoek duurt ongeveer een half uur.

Wilt u gebruik maken van een gratis huisbezoek van de brandweer dan kunt u zich aanmelden via het volgende e-mailadres: huisbezoeken@vrh.nl. Vermeld in de e-mail uw contactgegevens dan nemen zij z.s.m. contact met u op voor een afspraak.

Meer informatie vindt u op www.brandweer.nl/haaglanden/huisbezoeken en in deze folder.

Rondom Wonen en het Woon Initiatief Nootdorp hebben vorig jaar oktober afspraken met elkaar gemaakt om te komen tot de realisering van een woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Nootdorp. Het woongebouw wordt gebouwd op de hoek van de Zonnedauw en de Pinksterbloem in Nootdorp. De zorg wordt geleverd door Ipse de Bruggen.

Op 22 januari is een informatiebijeenkomst geweest voor de toekomstige bewoners  met aansluitend een inloop voor de direct omwonenden. Deze avond is goed bezocht. De architect heeft een presentatie gegeven over het plan. Dit plan is zeer positief ontvangen door zowel de toekomstige bewoners als door het merendeel van de omwonenden.

Het ontwerp wordt nu verder vervolmaakt, hetgeen moet leiden tot een aanvraag van de omgevingsvergunning begin maart. De planning is dat de start van de bouw in juni aanvangt. Waaijer Bouw BV uit Leidschendam is verantwoordelijk voor de bouw.

Het project lijkt wel wat op Villa Casper, dat ook door Rondom Wonen is gerealiseerd in het centrum van Pijnacker. In Nootdorp komen er 14 appartementen, twee gemeenschappelijke woonkamers waar gekookt en gegeten kan worden en een kantoor annex slaapkamer voor medewerkers van Ipse de Bruggen. Het parkeren vindt op eigen terrein plaats en tevens komt er een berging voor fietsen.

Verwacht wordt dat de toekomstige bewoners voor de zomer van 2019 de sleutels in ontvangst kunnen nemen.

Meer Over Terbregge: het kortst in ons bezit en toch de oudste woningen!

In de nieuwsbrief van september vorig jaar hebben we u verteld dat Woningstichting De Goede Woning uit Terbregge haar totale bezit aan Rondom Wonen heeft overgedragen. Het betreffen 16 woningen langs de Rotte, 84 woningen aan de oostzijde van het buurtschap Terbregge en een kantoorpand. Om iets meer een beeld te krijgen van het “nieuwe” bezit, in deze nieuwsbrief kort wat nadere informatie.

Terbregge is een voormalig buurtschap in het Rotterdamse stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek. Terbregge ligt tussen de rivier de Rotte, de spoorlijn Rotterdam-Gouda, (het verlengde van) de rijksweg A16 en de A20. De huidige wijk bestaat uit de voormalige buurtschap Terbregge, die in de dertiende eeuw ontstond rond een brug over de Rotte, en de binnenstedelijke Vinex-locatie Nieuw Terbregge, waar sinds 1999 gebouwd wordt. In 1524 moet het gehucht ‘Terbregghe’ al bestaan hebben.

De woningen zijn allemaal gebouwd in de jaren dertig. Het is een bijzonder stukje Rotterdam, een dorp in de grote stad. Als je er rondloopt, valt het op dat de bewoners zeer begaan en betrokken zijn, iedereen maakt een praatje met elkaar en er heerst nog een “dorpse rust”. Het is er mooi, de rivier de Rotte doorkruist de wijk en er zijn nog vergezichten zoals we die nog in Pijnacker/Delfgauw zien. Weilanden, moestuintjes, paarden, en dan in de verte de flats van Ommoord. Het is er prettig wonen volgens de bewoners, dit blijkt ook wel uit het geringe aantal verhuizingen. Sommige mensen zeggen er pas weg te gaan tussen zes planken, dat zegt wel wat!

In de zomer eens een kijkje nemen? Op de fiets bent u er zo! Routebeschrijving Fietseropuit.nl van Pijnacker naar Terbregge: klik hier om de route te bekijken