Warmtewetwarmtewet

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is van toepassing als u woonachtig bent in een complex met een collectieve installatie voor verwarming en eventueel warm tapwater. In de Warmtewet worden allerlei zaken rondom de warmtelevering geregeld waaronder de prijs die de klant maximaal gaat betalen voor warmte.

Tot en met 2013 werd de afrekening ‘stookkosten’ gebaseerd op de werkelijke kosten die Rondom Wonen maakte. Doordat iedereen een verbruiksmeter heeft konden de werkelijk kosten verdeeld worden. Deze methodiek is dus komen te vervallen. De overheid heeft nu bepaald dat een klant die niet zijn eigen energieleverancier voor warmte en evt. warmt-tapwater kan kiezen, beschermd moet worden tegen hoge tarieven. Daarbij is de term ‘Niet meer dan anders’ geïntroduceerd of ook wel kortweg NMDA genoemd.

Het vergelijk voor ‘niet meer dan anders’ is gebaseerd op een individuele cv-ketel al dan niet met warmtapwater. De landelijke Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt jaarlijks de tarieven die de warmteleveranciers maximaal mogen hanteren.

Na invoering van de wet bleken er nogal wat vragen te zijn die door allerlei aanpassingen in de wet bijna allemaal zijn beantwoord. Desalniettemin lijkt het effect van deze warmtewet dat de consument er niet veel mee opschiet. Daarom komt er (helaas pas) in 2018 aangepaste wetgeving aan. Wij zullen u hierover te zijner tijd informeren.

Tarieven worden jaarlijks vastgesteld

Rondom Wonen stelt ten behoeve van de afrekening haar tarieven vast. Deze tarieven gelden voor de appartementen die 100% in bezit zijn voor Rondom Wonen. De tarieven voor de Vereniging van Eigenaren in Pijnacker-Noord (flats waaruit verkocht wordt) worden in jaarlijkse ledenvergaderingen vastgesteld. Rondom Wonen heeft van de door de ACM geboden mogelijkheid gebruik gemaakt, om één tarief per GJ en vastrecht te hanteren voor al haar woongebouwen met een collectieve installatie. Dit geldt overigens niet voor de VvE’s, omdat hier sprake is van verschillende eigenaren en dus warmteleveranciers.

Bij het begin van elk jaar begroot Rondom Wonen de tarieven en maakt deze via deze website bekend. Bij de afrekening van enig jaar worden de tarieven definitief vastgesteld, waarbij deze niet hoger komen te liggen dan hetgeen begroot.

De tarieven bestaan voor alle gebouwen met blokverwarming uit:

  • een tarief per verbruikte afname warmte/Giga Joules (GJ);
  • een vastrecht tarief;
  • en afhankelijk van de wijze van meten: redelijke kosten of meterhuur.

De tarieven

tarieven warmtewet begroting 2017

tarieven warmtewet begroting 2018-2019

Storingen

De storingsregistratie vindt u hier.

Veel gestelde vragen:

Wat is de Warmtewet?

De warmtewet werd per 1 januari 2014 ingevoerd voor consumenten die gebruik maken van een collectieve verwarming (stadverwarming, blokverwarming of warmte-koude installaties). De nieuwe wet moet consumenten beschermen tegen te hoge tarieven voor collectieve verwarming. Als klant van stadsverwarming of blokverwarming kunt u namelijk niet overstappen naar een andere leverancier en  is er maar een partij die de warmte opwekt en aan u levert. Vanaf 2014 worden corporaties volgens de warmtewet gezien als warmteleverancier.

Wat betekent dit voor u als huurder?

Rondom Wonen gaat alleen met nieuwe huurders een aparte leveringsovereenkomst aan. De huurcontracten die voor 1 januari 2014 zijn afgesloten worden geacht gelezen te worden als dat Rondom Wonen warmteleverancier is conform de Warmtewet.

Wat zijn de maximale tarieven?

Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. Elk jaar worden deze door de ACM opnieuw vastgesteld. Rondom Wonen mag niet meer rekenen dan die tarieven.

Ontstaat een meningsverschil met Rondom Wonen over de warmtelevering en komen we er samen niet uit?

Eind 2015 is er een geschillencommissie opgericht, speciaal voor huurders van woningcorporaties. Rondom Wonen is nog geen lid van deze geschillencommissie, aangezien er een aantal voorwaarden aan het lidmaatschap worden gesteld, die voor Rondom Wonen niet aantrekkelijk zijn. Medio voorjaar 2016 moet duidelijk worden of zij lid geworden is. Geschillen kunnen vooralsnog via de huurcommissie worden aangemeld.

Ga ik door de invoering van de warmtewet meer of minder betalen?

Welke financiële gevolgen deze wijzigingen hebben voor de huurder is lastig in te schatten. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk de warmtetarieven, de wijze van meten, de buitentemperaturen en het stookgedrag van de huurder. In elk geval gaat u nooit mèèr betalen dan het wettelijk vastgestelde tarief. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt hier toezicht op.

Welke gevolgen heeft de warmtewet voor mijn voorschot?

Uw voorschot wijzigt niet. Rondom Wonen past alleen voorschotten aan op verzoek van de huurder na de jaarlijkse afrekening.

Welke gevolgen heeft de warmtewet voor mijn jaarafrekening?

2014 is het eerste jaar dat volledig is afgerekend. De gevolgen van de warmtewet voor de jaarafrekening zijn voor iedereen anders. Een aantal huurders kreeg een aan teveel betaald voorschot terug, anderen moesten bijbetalen. Daarnaast heeft Rondom Wonen in 2014 en 2015 nog een aantal technische maatregelen getroffen die beter inzicht moeten geven in de prestaties van de installatie. De resultaten hiervan zijn echter pas eind 2016 merkbaar.

Wat doet Rondom Wonen om het warmtetarief zo laag mogelijk te houden?

Rondom Wonen heeft, na een aanbesteding onder energieleveranciers, per 1 januari 2014 nieuwe contracten afgesloten die goedkoper zijn dan die er waren. Daarnaast is zij in overleg met de installateurs om de prestaties van de cv-installaties zo mogelijk te verbeteren.

Waarop is de maximumprijs gebaseerd?

De prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De maximumprijs is gebaseerd op wat een consument met een eigen cv-ketel gemiddeld per jaar betaalt. Men noemt dit het “Niet meer dan anders-principe”.

Wijzigt de hoogte van mijn huur?

Nee. De hoogte van de huur wijzigt niet. Wel is de samenstelling van de servicekosten gewijzigd. De oude ‘stookkosten’ bijdrage is binnen de servicekosten vervallen en wordt dus nu via de warmtewet doorberekend.

Komt er een aanpassing van het Woonwaarderingsstelsel (WWS)?

Doordat de mogelijkheid bestaat om de afschrijving van de cv-ketels, pompen en warmtemeters in de afrekening van de servicekosten op te nemen in plaats van in de huurprijs heeft er inderdaad een wijziging plaatsgevonden in het WWS. Elk verwarmd vertrek krijgt 1,5 in plaats van 2 punten. Rondom Wonen heeft dit inmiddels doorgevoerd.

Krijg ik een eigen GJ-meter in mijn woning?

Dit is afhankelijk van het appartementencomplex waar u woont. Sommige woningen hebben namelijk al een eigen GJ meter. Bij andere woningen is dit niet mogelijk. Bij Rondom Wonen blijft de situatie zoals hij van voor 2014 was gelijk. Wilt u hierover meer informatie, stuur dan uw vraag naar info@rondomwonen.nl

Wat betekent Gigajoules (GJ)?

GJ is de eenheid waarmee warmte wordt afgerekend. Zowel het tarief van Rondom Wonen als het maximumtarief worden uitgedrukt in GJ.

Hoe vaak verandert het GJ-tarief?

Het wettelijke maximumtarief wordt jaarlijks door de ACM eind december vastgesteld.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een compensatie als gevolg van een storing in de warmtelevering?

Als de blokverwarming in uw complex uitvalt, proberen wij dit zo snel mogelijk te verhelpen. Het kan echter gebeuren dat dit langer dan vier uur duurt. Afhankelijk van de oorzaak van de storing en de buitentemperatuur heeft u mogelijk recht op een financiële vergoeding. Deze financiële vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak en is wettelijk vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.

Hoogte van de vergoeding
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van de uitval. Bepalend is het moment waarop de melding bij ons binnenkomt. Als de storing vanaf het moment van melding niet binnen vier uur verholpen is, heeft u recht op een vergoeding van minimaal € 35,-. Duurt de storing meer dan acht uur, dan heeft u recht op een extra vergoeding van € 20,- voor elke periode van vier uur. Bij een storing met een duur van acht tot twaalf uur heeft u dus recht op € 55,- vergoeding.

Compensatie aanvragen
U kunt een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar info@rondomwonen.nl . Hierin verzoekt u om uitbetaling van de compensatievergoeding. Vermeld in uw verzoek uw adres en het moment waarop de storing plaats vond. Hierna wordt bepaald of u in aanmerking komt of niet.
Het recht op een compensatie vervalt na verloop van een termijn van zes maanden na de datum van herstel van de levering.

Moet een VvE ook aan de warmtewet voldoen?

VvE’s, waarin enkel koopwoningen zijn opgenomen niet. Rondom Wonen kent echter een aantal VvE’s in Pijnacker-Noord waarin koop- en huurwoningen zitten. In deze VvE’s geldt de warmtewet ook. De VvE’s  zelf zijn hierbij energieleverancier in het kader van de warmtewet. Storingen en of vragen over de afrekening kunnen worden gesteld aan de beheerder, zijnde Rondom Wonen.

Waar vind ik meer informatie over de Warmtewet?