Huurverhoging 2018

Per 1 juli 2018 vindt weer de jaarlijkse huurverhoging plaats, rekening houdend met de wettelijke voorwaarden. Ook in 2018 maakt Rondom Wonen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Het inkomen ligt tussen € 0 en  € 41.056 (in 2016)

Lag het inkomen in 2016 tussen € 0 en € 41.056, dan mag de huur met maximaal 3,9% verhoogd worden. Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen wordt gekeken naar het gezamenlijk huishoudinkomen over het jaar 2016, gerekend over het aantal personen dat per 1 juli 2018 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.

Bij het bepalen van de huurverhoging houdt Rondom Wonen ook rekening met de hoogte van de huidige netto huur ten opzichte van de maximaal redelijke huur volgens onderstaand schema.

percentage t.o.v. maximaal redelijke huur huurverhogingspercentage
86 – 100% 0%
76 – 85% 1,4%
66 – 75% 2,9%
kleiner of gelijk aan 65% 3,9%

Het inkomen vanaf € 41.056 (in 2016)

Lag het inkomen in 2016 boven € 41.056, dan mag de huur met maximaal 5,4% verhoogd worden. U ontvangt dan samen met het voorstel huurverhoging een verklaring van de Belastingdienst dat het huishoudinkomen in 2016 boven de inkomensgrens van € 41.056 lag. Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen wordt gekeken naar het gezamenlijk huishoudinkomen over het jaar 2016, gerekend over het aantal personen dat op 1 juli 2018 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.

Heeft u inwonende kinderen die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen over 2016 tot € 19.758 niet mee.

Hoe kunt u bezwaar maken bij een inkomensafhankelijke huurverhoging

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2018, door een bezwaarschrift bij Rondom Wonen in te dienen. U kunt pas bezwaar maken als u het voorstel huurverhoging van Rondom Wonen heeft ontvangen.

Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden vindt u op de site van de rijksoverheid. Na ontvangst van het bezwaar beoordelen wij of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

Heeft u géén bezwaarschrift ingediend bij ons, maar betaalt u de nieuwe huurprijs niet, dan zullen wij u nogmaals in kennis stellen van ons voorstel tot huurprijsverhoging. U heeft dan zelf de mogelijkheid om vóór 1 oktober 2018 de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Laat u deze termijn voorbij gaan, dan bent u gebonden aan de nieuwe huurprijs!

Wat zijn de gevolgen voor het betalen van de huur

De nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2018. Indien u via een automatische incasso betaalt dan wordt het bedrag automatisch aangepast. Wanneer u de bank opdracht heeft gegeven om de huur maandelijks naar ons over te maken, is het belangrijk hen zo spoedig mogelijk van deze wijziging op de hoogte te stellen.

Betaalt u ook een voorschotbedrag voor de verwarming?

Dan vindt u op de huuraanzegging nog het oude voorschotbedrag. Een eventuele wijziging van het voorschotbedrag vindt u op de eindafrekening warmte over 2017. 

De gevolgen voor de huurtoeslag

In het te betalen bedrag is geen rekening gehouden met de toegekende huurtoeslag. Ontvangt u nu huurtoeslag dan vraagt de Belastingdienst de gewijzigde huurbedragen voor het vaststellen van de huurtoeslag bij ons op. Het kan zijn dat de Belastingdienst deze gegevens niet kan verwerken. In dat geval kunt u een formulier ontvangen om de nieuwe huurgegevens door te geven. Let u erop dat dit altijd teruggestuurd moet worden! 

De woningwaardering en maximaal redelijke huur

Iedere woning heeft een woningwaardering. In het stelsel worden onder andere punten gerekend voor de WOZ-waarde van uw woning. Woont u in de gemeente Pijnacker-Nootdorp dan kunt u de WOZ-waarde op vragen bij de gemeente via Mijn loket. Vervolgens kiest u Belastingzaken > WOZ-loket  > Aanvraag WOZ-beschikking (burger).

Op basis van het aantal woningwaarderingspunten geldt een maximaal redelijke huur. De kale huur mag niet hoger zijn dan deze maximaal redelijke huur. Is hier sprake van dan wordt de huur automatisch aangepast.

De huurverhoging voor de woningen in de vrije sector

Voor de vrije sectorwoningen bedraagt het percentage huurverhoging 3,9%. Deze verhoging is volgens de in de huurovereenkomst afgesproken methode bepaald.

 

De huurverhoging voor de parkeerplaatsen en garages

Per 1 juli 2018 wordt eveneens de huur van parkeerplaatsen en garages verhoogd met de volgende percentages:

  • Garages met een huurprijs die minder dan 10% afwijken van de streefhuur worden verhoogd met 2,4%
  • Garages met een huurprijs die meer dan 10% afwijken van de streefhuur worden verhoogd met 3,4%.
  • Parkeerplaatsen worden met 1,4% verhoogd.