Huurverhoging 2019

Per 1 juli 2019 vindt weer de jaarlijkse huurverhoging plaats, rekening houdend met de wettelijke voorwaarden. Ook in 2019 maakt Rondom Wonen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurders ontvangen het voorstel Huurverhoging 2019 uiterlijk 30 april 2019.

Het inkomen ligt tussen € 0 en € 42.436 (in 2017)

Lag het inkomen in 2017 tussen € 0 en € 42.436, dan mag van de wet de huur met maximaal 4,1% verhoogd worden, met een gemiddelde huurverhoging van 2,6%. Maar Rondom Wonen hanteert, in samenspraak met de Huurdervereniging Argos, een gemiddelde huurverhoging van 1,6%. Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen wordt gekeken naar het gezamenlijk huishoudinkomen over het jaar 2017, gerekend over het aantal personen dat per 1 juli 2019 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Rondom Wonen houdt ook rekening met de hoogte van de huidige netto huur ten opzichte van de maximaal redelijke huur per 1 juli. In samenspraak met Huurdersvereniging Argos zijn de volgende percentages bepaald:

Percentage t.o.v. maximaal redelijk huurverhogingspercentage
86 tot en met 100% 0%
76 tot 86% 0,7%
66 tot 76% 1,6%
kleiner dan 66% 4,1%

Het inkomen vanaf € 42.436 (in 2017)

Lag het inkomen in 2017 boven € 42.436, dan mag de huur met maximaal 5,6% verhoogd worden. U ontvangt dan samen met het voorstel huurverhoging een verklaring van de Belastingdienst dat het huishoudinkomen in 2017 boven de inkomensgrens van € 42.436 lag. Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen wordt gekeken naar het gezamenlijk huishoudinkomen over het jaar 2017, gerekend over het aantal personen dat op 1 juli 2019 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.

Heeft u inwonende kinderen die op 1 januari 2019 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen over 2017 tot € 20.108 niet mee.

Heeft minimaal één persoon de AOW-gerechtigde leeftijd of staan er 4 of meer personen op het adres ingeschreven? Dan vervalt de extra inkomensafhankelijke huurverhoging en ontvangt u alleen de regulier huurverhoging van maximaal 4,1% volgens bovenstaande tabel.

Hoe kunt u bezwaar maken bij een inkomensafhankelijke huurverhoging

Vanaf 1 juli 2019 is het niet meer mogelijk bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Wat zijn de gevolgen voor het betalen van de huur

De nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2019. Indien u via een automatische incasso betaalt dan wordt het bedrag automatisch aangepast. Wanneer u de bank opdracht heeft gegeven om de huur maandelijks naar ons over te maken, is het belangrijk hen zo spoedig mogelijk van deze wijziging op de hoogte te stellen.

Betaalt u ook een voorschotbedrag voor de verwarming?

Dan vindt u op de huuraanzegging nog het oude voorschotbedrag. Een eventuele wijziging van het voorschotbedrag vindt u op de eindafrekening warmte over 2018. 

De gevolgen voor de huurtoeslag

In het te betalen bedrag is geen rekening gehouden met de toegekende huurtoeslag. Ontvangt u nu huurtoeslag dan vraagt de Belastingdienst de gewijzigde huurbedragen voor het vaststellen van de huurtoeslag bij ons op. Het kan zijn dat de Belastingdienst deze gegevens niet kan verwerken. In dat geval kunt u een formulier ontvangen om de nieuwe huurgegevens door te geven. Let u erop dat dit altijd teruggestuurd moet worden! 

De woningwaardering en maximaal redelijke huur

Iedere woning heeft een woningwaardering. In het stelsel worden onder andere punten gerekend voor de WOZ-waarde van uw woning. Woont u in de gemeente Pijnacker-Nootdorp dan kunt u de WOZ-waarde op vragen bij de gemeente via Mijn loket. Vervolgens kiest u Belastingzaken > WOZ-loket  > Aanvraag WOZ-beschikking (burger). Op basis van het aantal woningwaarderingspunten geldt een maximaal redelijke huur. De kale huur mag niet hoger zijn dan deze maximaal redelijke huur. Is hier sprake van dan wordt de huur automatisch aangepast.

De huurverhoging voor de woningen in de vrije sector

Voor de vrije sectorwoningen bedraagt het percentage huurverhoging 4,1%. Deze verhoging is volgens de in de huurovereenkomst afgesproken methode bepaald.

De huurverhoging voor de parkeerplaatsen en garages

Per 1 juli 2019 wordt eveneens de huur van parkeerplaatsen en garages verhoogd met de volgende percentages:

  • Garages worden met maximaal 3,6% verhoogd
  • Parkeerplaatsen worden met maximaal 1,6% verhoogd

U ontvangt uiterlijk 31 mei 2019 de brief over de huurverhoging voor de parkeerplaats/garage.