Nieuwsbrief december is uit!

In deze laatste nieuwsbrief van 2021 weer veel informatie. O.a. over de nieuwbouw in Tuindershof, slimme duurzaamheidstips voor de winter, ervaringen van huurders met zonnepanelen, vervanging van de oude energiemeter naar slimme meters en een artikel over de 5 nieuwe appartementen in de Florijnhoek in Delfgauw.
Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken.

Ruim 79.000 woningen extra en betere verdeling in regio Haaglanden

Partijen in de regio Haaglanden zijn het eens dat er afspraken moeten komen om het woningtekort samen te bestrijden. Daarom tekenden op 17 december de provincie, 15 corporaties, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden en acht gemeenten het tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030, de eerste stap’. Dit is een eerste stap richting voldoende (sociale) woningen en een betere verdeling van sociale woningen in Haaglanden.

Het woningtekort in de regio Haaglanden blijft toenemen. De noodzaak om nieuwe woningen te bouwen is groot. Daar komt bij dat de woningcorporaties in de regio Haaglanden de grootste opgave en de minste middelen hebben. Gemeenten, woningcorporaties, samenwerkende huurdersorganisaties en de provincie Zuid-Holland staan voor een enorme gezamenlijke uitdaging om het woningtekort terug te dringen.

Samen werken aan regionale doelen
Voor 2030 hebben de samenwerkende partijen regionale doelen voor de woningmarkt Haaglanden gesteld. Gemeenten willen een toename van het totaal aantal woningen en samen met de corporaties een toename van het aantal sociale woningen, een betere verdeling van de sociale woningen over gemeenten in de regio en een groter aandeel corporatiewoningen toewijzen aan mensen met de laagste inkomens. Het tussenakkoord is een eerste stap in het behalen van de doelen. In het tussenakkoord staan afspraken over de woningtoename en werkafspraken die nog nodig zijn om de regionale doelen te halen. Partijen hebben afgesproken om de opbrengst van deze werkafspraken, zodra dat kan, vast te leggen in een eindakkoord. Deze afspraken zijn de basis voor een langdurige en intensieve samenwerking om met elkaar de woningmarkt in de regio Haaglanden sterker te maken.

Meer (sociale) woningen
Een van de doelen in het tussenakkoord is dat er ruim 79.000 woningen bijkomen in Haaglanden. [Quote BTW] Robin Paalvast, voorzitter bestuurlijke tafel wonen: “We zien een stijgende behoefte aan woningen. Om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende woningen beschikbaar zijn, voegen we substantieel woningen toe. Door middel van deze afspraken weten we wie wat gaat doen om hier invulling aan te geven.”

Een deel van deze woningen is sociale woningbouw, dat deel moet worden vergroot. Sociale woningen zijn sociale huurwoningen van woningcorporaties, maar ook goedkope woningen – huur en koop – van particulieren. Op basis van de afspraken in het tussenakkoord neemt de sociale voorraad toe met netto ruim 6.500 woningen. Dit is een goed begin, maar nog niet genoeg om iedereen een passend huis te kunnen bieden. In 2030 moeten nog eens 4.800 extra woningen zijn toegevoegd om aan de gestelde doelen te voldoen. [Quote SVH] Mohamed Baba, voorzitter van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden, onderschrijft de uitdaging: “We hebben een wooncrisis. Om te zorgen voor voldoende sociale woningen, moeten woningcorporaties de komende jaren drie keer zoveel bouwen als wat ze nu doen. Het is goed dat we deze tussenresultaten met elkaar vastleggen, maar nog belangrijker, dat alle betrokkenen er keihard aan werken om de woningen niet alleen op papier te regelen, maar ook daadwerkelijk te bouwen.”

Betere spreiding in de regio
Een ander doel is een evenwichtigere spreiding van de sociale woningen over de regio. Voor sommige gemeenten betekent dit dat zij zorgen voor extra sociale woningen, terwijl andere gemeenten juist andere typen woningen toevoegen. [QUOTE PZH]: Anne Koning, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: “Tussen gemeenten zijn de verschillen aanzienlijk. Bijsturing is nodig. Dit is een marathon, geen sprintje. Dit tussenakkoord zet de eerste stap richting een evenwichtigere regio en een realistische aanpak van het tekort. Ondertussen blijven we zoeken naar verdere stappen om de doelen te behalen.”

Met de afspraken in het tussenakkoord zet regio Haaglanden koers naar een evenwichtiger woningaanbod. [quote SHH]: Sylvie Seubert, voorzitter van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden, is het met Anne Koning eens: “De gemeenten koersen weliswaar naar meer evenwicht in het woningaanbod, maar er is een enorme urgentie om de woningen te realiseren. Daarnaast blijft de planning een uitdaging. Gemeenten die sociale woningen toevoegen, moeten de vaart erin houden en de overige gemeenten moeten niet te hard dalen.”

Het vervolg
Het tussenakkoord is een belangrijke mijlpaal, er moet nog veel gebeuren voordat alle regionale doelen volledig worden behaald. Daarom praten individuele gemeenten, woningcorporaties en provincie momenteel op lokaal niveau over alle kansen en belemmeringen in de woningmarkt. Ook bekijken zij op welke locaties de extra benodigde aantallen corporatiewoningen kunnen komen en wie ze daadwerkelijk bouwt. Iedere gemeente stemt het individuele traject af met de provincie en de lokale woningcorporaties. Partijen hebben afgesproken om de aangescherpte afspraken in een eindakkoord vast te leggen.

Foto: ondertekening 17 december (voorzitters BTW, SVH, SHH en gedeputeerde PZH).

Sluiting Infocentrum Keijzershof

In Keijzershof zijn alle woningen verhuurd en verkocht en is het laatste deelgebied in aanbouw. Omdat er in de wijk geen nieuwe projecten meer gerealiseerd zullen worden, wordt het infocentrum met ingang van 17 december 2021 gesloten.

Vacatures

Wij zoeken nieuwe collega’s!

Zowel een financieel analist (28-32 uur) als een woonconsulent Sociaal Beheer en Participatie (24-28 uur).
Kijk gauw of jouw droombaan hierbij zit en stuur je CV en motivatie.

Gemeente, Rondom Wonen, Staedion en huurders maken prestatieafspraken

De gemeente, woningcorporaties Rondom Wonen en Staedion en de huurdersverenigingen Argos en HVS hebben samen (digitaal) afspraken gemaakt over het wonen in Pijnacker-Nootdorp. Op vrijdag 10 december 2021 werden de prestatieafspraken officieel ondertekend door alle betrokken partijen. Zij zijn blij dat hiermee de samenwerking langdurig is verankerd. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken?
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over het huurbeleid, de leefbaarheid, verkoop van woningen en de verduurzaming van de woningvoorraad. Het is voor het eerst dat de twee grootste woningcorporaties binnen de gemeenten Pijnacker-Nootdorp gezamenlijk afspraken maken. De gemaakte afspraken gelden tot 2024.

Toevoegen woningen
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.  Rondom Wonen en Staedion willen de komende jaren woningen toevoegen in de nieuwbouwlocaties: ‘De Scheg, Hart van Nootdorp, Tuindershof, Casa Vita en de Centrumlijn’. Daarnaast wordt ook gezocht naar nieuwe mogelijkheden buiten deze ontwikkelingen.

Verder zijn er afspraken gemaakt over het behoud van de leefbare wijken en buurten. Ook wordt er gezamenlijk gekeken naar welke aanvullende maatregelen er vanuit de gemeente en vanuit de corporaties genomen kunnen worden om de doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.

De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Rondom Wonen, Staedion en huurdersverenigingen Argos en HVS. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze (toekomstige) huurders.

Nieuwbouw Tuindershof

Op Woonnet Haaglanden kunt u vanaf 6 december 20.00 uur tot en met 9 december 20.00 uur, reageren op 15 nieuwbouwwoningen in Tuindershof.
Het gaat om 2 en 3 kamer appartementen, de oplevering is naar verwachting in maart 2022.
De 2 kamerwoningen zijn voor 1 persoonshuishoudens en de 3 kamerwoningen voor 2-3 persoonshuishoudens.

Openingstijden feestdagen

Vanwege de feestdagen is ons kantoor gesloten op:

– vrijdag 24 december
– vrijdag 31 december

Op donderdag 23 december zijn we tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar.

Online zijn wij altijd bereikbaar via het klantportaal via onze website www.rondomwonen.nl.

Voor spoedreparaties kunt u bellen met (015) 362 05 20 (u wordt dan doorverbonden met de meldkamer).

Rondom Wonen scoort wederom goed op het huurdersoordeel!

Als woningcorporatie ben je er voor je huurders en woningzoekenden. Dat willen we goed doen en liever nóg beter. Maar hoe meten we dat en hoe doen we het ten opzichte van andere woningcorporaties? Brancheorganisatie Aedes vergelijkt de prestaties van alle woningcorporaties in Nederland. Vandaag publiceerde Aedes de resultaten van de achtste benchmark voor de woningcorporatiesector. Bijna alle woningcorporaties doen inmiddels mee aan de benchmark. Onderwerpen als klanttevredenheid, onderhoud, beschikbaarheid en duurzaamheid staan hierin centraal. Rondom Wonen scoort op het huurdersoordeel wederom een dikke 8! Met name het oordeel van nieuwe huurders is heel positief.

Huurdersoordeel fantastisch!
Nieuwe huurders geven Rondom Wonen een 8.8. Vorig jaar was dit een 8.1 tegenover het landelijk gemiddelde van 7.7. Het cijfer dat Rondom Wonen krijgt van vertrokken huurders is een 8. Huurders met een reparatieverzoek waarderen Rondom Wonen net als vorig jaar met een 7.9, tegenover een landelijk gemiddelde van 7.7. Op alle fronten scoort Rondom Wonen dus beter dan het landelijk gemiddelde.
Maar goed kan altijd beter, daarom blijven we ons inzetten voor goede communicatie en verbinding met onze huurders.

Ook een mooie score voor CO2-uitstoot
Voor het prestatieveld Duurzaamheid scoort Rondom Wonen gemiddeld een A, tegenover een B vorig jaar. Deze prestatie is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt mede omdat Rondom Wonen vrij nieuwe woningen heeft en door de aardwarmte in Pijnacker Noord, waardoor de CO2-uitstoot flink is teruggebracht.

Duurzaamheid
Rondom Wonen is op vele plaatsen al bezig met verduurzaming door voorlichting te geven over duurzaam gebruik van de woning, het plaatsen van zonnepanelen en gasloos te bouwen. Ook zijn de flatwoningen aan De Visserlaan inmiddels opnieuw geïsoleerd. Na toetsing wordt bekeken of het mogelijk is de andere flatgebouwen ook te isoleren. Hierbij werken wij nauw samen met de bewoners en huurdersvereniging. Op deze manier werkt Rondom Wonen continu aan haar verduurzamingsopgave én aan de bewustwording van huurders.

Nieuwsbrief november is uit!

Hoe zit met het precies met de wooncrisis? Wat betekenen de gestegen energieprijzen voor u?
Waar komen de nieuwbouw woningen? U leest het in de nieuwe nieuwsbrief!

De energieprijzen stijgen. Wat betekent dit voor bewoners van een appartement van Rondom Wonen?

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink toegenomen. U heeft hier vast over gehoord in de media. Gelukkig hebben wij een positief bericht voor onze bewoners die een appartement van Rondom Wonen huren.

Elektra
Rondom Wonen heeft een 3- jarig energiecontract voor elektra tot en met 2023. Dit betekent dat de tarieven de komende twee jaar niet stijgen. Elektra is bijvoorbeeld nodig voor de algemene ruimtes (o.a. verlichting) en de liften. Alleen het verbruik en de energiebelasting kunnen nog van invloed zijn op de kosten.

Stookgas
Woont u in een appartement waar collectief op gas gestookt wordt? Ook dan verandert het tarief de komende twee jaar niet. Uiteraard heeft uw stookgedrag wél invloed op het bedrag dat uiteindelijk met u afgerekend wordt. Stookt u veel omdat het misschien een koude winter wordt, dan kunnen de kosten toenemen.

Aardwarmte
Voor de flatwoningen in Pijnacker Noord die met aardwarmte verwarmd worden, verwachten we voor 2022 vooralsnog geen sterke prijsstijging. De inkoopprijs van grondwarmte (in Giga Joules) wordt berekend over de gemiddelde prijzen van het voorgaande jaar (2021).

Persoonlijk kookgas en elektra in uw appartement
De kosten voor kookgas en elektra binnen uw appartement zijn afhankelijk van het wel of niet aanwezige contract dat u zelf met een energieleverancier heeft afgesloten. Dit kan mogelijk wel omhoog gaan.