Eenmalige huurverlaging 2021, misschien ook voor u?

Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.
In 2021 gaat de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen gelden.
Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen. We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Geldt de huurverlaging voor alle woningen?
De Wet Eenmalige Huurverlaging geldt niet voor alle woningen.
Deze wet is bedoeld voor huurders met een lager inkomen en voor wie de netto huur boven de
aftoppingsgrens ligt. In de tabel hieronder leest u welke aftoppingsgrens voor u geldt.  Als uw kale huur lager is dan de aftoppingsgrens dan is de huur passend voor uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Ook huurders in een vrije sector woning komen niet in aanmerking voor een huurverlaging.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Bij de toewijzing van sociale huurwoningen houdt Rondom Wonen rekening met een huurprijs die past bij het inkomen. Het kan zijn dat door inkomensdaling of wijziging van de huishoudsamenstelling u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Daarom kunnen huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor onze huurders en wij zetten ons daar graag voor in.

Hoe werkt de huurverlaging?

Vanaf januari 2021 vraagt Rondom Wonen bij de belastingdienst gegevens van de huurders op. De belastingdienst verstrekt Rondom Wonen vanaf februari 2021 een indicatie van het inkomen 2019 en gegevens over de omvang van het huishouden. Vanaf dit moment weten we welke huurders in aanmerking komen voor de nieuwe regeling. U ontvangt dan uiterlijk vóór 1 april 2021 van ons een voorstel voor eenmalige huurverlaging.

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?
Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht heeft op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt van Rondom Wonen voor 1 april een voorstel voor huurverlaging.

Heeft u in 2020 een inkomensdaling gehad, waarmee u in de categorie voor huurverlaging terecht komt? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Als uw inkomen minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens ligt, heeft u recht op huurverlaging. 

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?
Dat is afhankelijk van de hoogte van uw huidige netto huur en uw inkomen van 2019. In het onderstaande overzicht zijn de inkomens en de kale huren opgenomen per type huishouden. Belangrijk is dat de servicekosten niet meegerekend worden in de huurprijs.

Type huishoudens Bruto inkomen lager dan Kale huur hoger dan Huurverlaging naar
Eén persoon          € 23.725        € 633,25      € 633,25
Eén persoon, AOW-gerechtigd
op 1-1-2021
          € 23.650        € 633,25     € 633,25
Twee personen, van wie
tenminste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021
          € 32.075        € 633,25     € 633,25
Drie of meer personen van wie
tenminste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021
          € 32.075        € 678,66      € 678,66
Twee personen zonder AOW            € 32.200

 

        € 633,25       € 633,25
Drie of meer personen zonder AOW           € 32.200

 

         € 678,66        € 678,66

Kan ik zelf huurverlaging aanvragen?
Huishoudens die na 2019 een inkomensdaling hebben gehad en/of waarbij de huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen en daardoor ook in aanmerking komen voor huurverlaging, kunnen zelf een verzoek indienen bij Rondom Wonen. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden voorafgaande aan het verzoek tot huurverlaging zijn opgetreden.

U moet dan zelf gegevens aanleveren. Wij hebben de onderstaande gegevens van u nodig.
– Salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder.
– Een actuele verklaring van de samenstelling van het huishouden (deze kunt u afhalen bij de gemeente)
U kunt de gegevens sturen naar info@rondomwonen.nl.

Rondom Wonen zal binnen drie weken na ontvangst van de actuele gegevens het huurverlagingsvoorstel doen. De huurverlaging gaat dan in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. U kunt een eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021.

Laatste nieuwsbrief van het jaar is uit!

Het zeer bewogen jaar 2020 is alweer bijna achter de rug.
In onze laatste nieuwsbrief kunt u meer lezen over onze dienstverlening tijdens de lockdown, maar ook
over de verkoop van ons woningbezit in Terbregge en kunt u zien hoe soepel in de heupen onze vakploeg is!

Gemeente, Rondom Wonen en huurders maken prestatieafspraken