Verduurzaming flat De Visserlaan

Op vrijdag 24 mei 2019 hebben de bewoners van De Visserlaan een brief ontvangen met een uitnodiging voor een bewonersavond. Rondom Wonen wil in De Visserlaan starten met het verbeteren van het comfort en het nemen van energiebesparende maatregelen.

Samen met de bewoners wordt het plan voor de flat gemaakt. De Visserlaan is de eerste flat in Pijnacker Noord waar we mee aan de slag willen. Na een succesvolle afronding komen ook de andere flats aan de beurt. Wij kunnen op dit moment nog niets zeggen wanneer de andere flats aan de beurt komen. Dat hangt af van het plan dat uiteindelijk wordt uitgevoerd in De Visserlaan.

Er is gekozen voor De Visserlaan vanwege de strategische ligging. Het gebouw staat aan het einde van de wijk en kijkt aan 1 kant direct het groen in. De overlast voor omwonenden bij te nemen bouwkundige maatregelen blijft hierdoor beperkt.

Via onze website willen we alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van het verloop van het project.

Huurbevriezing / huurverlaging

De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. Alhoewel er nog niets wettelijk is geregeld, is er wel gevraagd aan de corporaties om in de geest van het Sociaal Huurakkoord te handelen. Rondom Wonen geeft daar gehoor aan. 

Er zijn voor huurverlaging of huurbevriezing een aantal spelregels:

  1. Bent u aangewezen op huurtoeslag en heeft u een netto huur boven de € 720,42? Dan kan de huur verlaagd worden naar huurtoeslaggrens € 720,42. Zodat huurtoeslag mogelijk wordt. Deze maatregel is overigens niet nieuw.
  1. Zit uw huidige netto huur boven de 76% maximaal redelijk? Dit percentage staat in het voorstel huurverhoging 2019, uitgezonderd de brief over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Netto huren die onder de 76% maximaal redelijk zitten, worden geacht een goede prijs-kwaliteit verhouding te hebben.
  1. Zit uw netto huur boven de 76% maximaal redelijk? U kunt dit zien op uw huurverhogingsbrief. Lees dan het schema voor welke huurbevriezing/verlaging u in aanmerking kan komen:
Huurbevriezing > € 650 Huurverlaging > € 740
1 persoon met inkomen onder € 17.000 € 27.000
2 t/m 4 personen met inkomen onder € 27.000 € 34.000
5+ personen met inkomen onder € 34.000 € 39.000

Om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen moet de huurder de volgende bewijsstukken bij Rondom Wonen inleveren, samen met een ingevulde vragenlijst:

  • Uitgebreid Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt welke personen staan ingeschreven op het adres.
  • Van 3 maanden in 2019 de recente loonstroken en/of uitkeringsbewijzen van alle leden va het huishouden met inkomen.
  • Voor ieder gezinslid vanaf 18 jaar moet er een inkomensverklaring (IBRI) over 2018 ingeleverd worden. Ook als er geen inkomen geweest is, is deze verklaring noodzakelijk.

Nieuwbouw Villa Zonnedauw in Nootdorp binnenkort in de steigers

De bouw van het appartementengebouw voor de Stichting Wooninitiatief Nootdorp aan de Zonnedauw/Pinksterbloem in Nootdorp, Villa Zonnedauw, vordert gestaag.
De ruwbouw is ook in dit project klaar. Binnenkort wordt het appartementengebouw in de steigers gezet en kan er gestart worden met het verdere dak- en gevelwerk.
Doelstelling is om het totale gebouw eind 2019 op te leveren.

Villa Zonnedauw is een woonvoorziening voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en bestaat uit 14 appartementen, 2 gemeenschappelijke woonkamers waar gekookt en gegeten kan worden en een kantoor annex slaapkamer voor medewerkers van Ipse de Bruggen.

Voor meer informatie klik hier.

Nieuwbouw Keijzershof “Het Groene Vizier” gaat snel

De ruwbouw fase van de 30 appartementen die Rondom Wonen bouwt tussen de Zuidweg en de MFA Het Nest in Keijzershof is afgerond. Het hoogste punt is eind april bereikt. De komende tijd wordt gestart met de verdere gevelopbouw en binnen afbouw. Het doel is het totale gebouw op te leveren rond eind november 2019. Na de zomervakantie wordt er met de woningen geadverteerd op de website van Woonnet Haaglanden.
Voor meer informatie over die nieuwbouwproject klik hier.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Rondom Wonen streeft naar een optimale dienstverlening richting haar huurders. Toch is het mogelijk dat een huurder het niet eens is met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Daar heeft Rondom Wonen een interne klachtenprocedure voor. Als de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt of als de huurder nog steeds niet tevreden is, kan de huurder naar de Klachtencommissie. Vanaf april 2019 is Rondom Wonen aangesloten bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is zoals gezegd nu bij deze geschillencommissie aangesloten. Informatie over de te volgen procedures vindt u hier.