Start boring voor Aardwarmte

Op maandag 27 juli is gestart met de aanleg van de leidingen vanaf Ammerlaan naar de Wegedoornlaan. Naast de flat op de Wegedoornlaan staat een boorinstallatie opgesteld. Het graafwerk en de horizontaal gestuurde boring duren ongeveer een week. Het werkterrein is met bouwhekken afgesloten. Het kan zijn dat enkele parkeerplaatsen in deze periode niet gebruikt kunnen worden. Dit geeft de aannemer met linten/borden aan.

Start aardwarmteproject Pijnacker-Noord

De aanleg start in juli en wordt nog voor het eind van dit jaar afgerond


Na positieve berichtgeving van de Europese subsidie Kansen voor West hebben Ammerlaan The Green Innovator en woningcorporatie Rondom Wonen definitief besloten aardwarmte te leveren aan 470 appartementen in de wijk Pijnacker Noord.

 

Unicum in Nederland

Het is het eerste project in Nederland waar glastuinbouw aardwarmte levert aan bestaande woningen en laat zien dat het mogelijk is de verwarming hiervan energieneutraal te maken.

Met de overstap van gas naar aardwarmte wordt 622 ton CO2 uitstoot bespaard, dit is een reductie van 95%. En met een verlaging van 54% van de schadelijke NOx uitstoot verbetert  ook de luchtkwaliteit in de omgeving van de zestien flats in de wijk Pijnacker Noord.

‘Lichtend’ voorbeeld 

Al in 2010 realiseerde Ammerlaan met succes een aardwarmteboring en een jaar later legde het bedrijf -als eerste glastuinbouwbedrijf in Nederland- de koppeling naar de utiliteitsbouw: het nabij gelegen sport- en zwemcomplex De Viergang en het Stanislascollege. Sindsdien zijn nog een tiental tuinders aangesloten op het aardwarmtenetwerk, dat zo ontworpen is dat in de toekomst meerdere duurzame warmtebronnen hierop aangesloten kunnen worden. Ammerlaan realiseert met dit netwerk een CO2-reductie van 7.000 ton, en nog eens 622 ton met de 470 appartementen in Noord.

Er wordt een warmtepomp geplaatst om een energie-efficiënte aardwarmtelevering aan de flats mogelijk te maken. Met de levering is 10% van de broncapaciteit van 200 m3/uur gemoeid. Ammerlaan mag met recht een lichtend voorbeeld genoemd worden voor de glastuinbouw sector.

Leon Ammerlaan: “We zijn in korte tijd veranderd van een energieslurper in een duurzame energieleverancier. De aardwarmtelevering aan Pijnacker Noord kostte ons drieënhalf jaar aan voorbereiding maar kan nu de uitvoering in. Het is mogelijk geworden in nauwe samenwerking met Rondom Wonen en actieve ondersteuning van de gemeente.”

 Duurzaam wooncomfort

Rondom Wonen verhuurt 2500 woningen in Pijnacker-Nootdorp. De woningcorporatie zoekt actief naar nieuwe en betaalbare energieconcepten om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Het aardwarmteproject in Pijnacker Noord bood die kans -dankzij subsidie- ook al waren de HR ketels in de flats pas vervangen tijdens de renovatie in 2008.

De aardwarmte die aan de flats geleverd wordt heeft een temperatuur van 65 °C. Dit is lager dan  de gaswarmte van de huidige HR ketels. Om de woningen goed te kunnen verwarmen worden de radiatoren vervangen door laagtemperatuur radiatoren met een groter warmteafgifte-vermogen. De HR ketels blijven als back up in de ketelhuizen van de flats staan, zodat bij calamiteiten, de bewoners niet in de kou komen te zitten.

 

Lambert Greven, directeur: “We praten hier over echt ‘ schone’ energie. Dit biedt de bewoners van de 470 flatwoningen duurzaam wooncomfort en Rondom Wonen levert een actieve bijdrage aan duurzaamheid.”

Aanleg warmtedistributienetwerk

Maandag 13 juli zijn de bewoners van de flats tijdens een bewonersbijeenkomst geïnformeerd over de overstap van gas naar aardwarmte, de aanleg van het warmtedistributienetwerk en de aanpassingen in de woning. Het werk wordt in drie fases opgepakt van juli tot december en bestaat onder meer uit graaf- en boorwerkzaamheden, waarna de leidingen op een meter diep onder de grond komen te liggen. Het werk zal enige verkeershinder en geluidsoverlast met zich meebrengen. De flatbewoners en omwonenden worden hierover per fase tijdig geïnformeerd.
De vragen- en antwoordenlijst die is opgesteld vindt u hier: Vragen en antwoorden bewonersavond

Energieneutrale gemeente                                                                                             

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat alle energie die we in de gemeente gebruiken fossiel vrij moet zijn en lokaal opgewekt en/of door middel van restwarmte geleverd wordt. De gemeente ondersteunt de samenleving bij deze energie-verandering onder meer door kennisoverdracht en actieve ondersteuning bij concrete initiatieven. De afgelopen jaren heeft zij meerdere aardwarmteprojecten met raad en daad bijgestaan. In het aardwarmteproject Pijnacker-Noord heeft de gemeente geparticipeerd in de projectgroep en bemiddeld bij  het verkrijgen van de benodigde subsidies.

José van Egmond, wethouder glastuinbouw en duurzaamheid: “We zijn er trots op dat we ondernemers binnen onze gemeente hebben die het aandurven om als ware pioniers voorop te gaan. Dit soort innovatieve ontwikkelingen is goed voor het voortbestaan van een vernieuwende sector als de glastuinbouw. Het actief faciliteren door de gemeente van initiatieven werpt zijn vruchten af.”

Het project is financieel haalbaar geworden door subsidie van het Stadsgewest Haaglanden en subsidie uit het Europese Fonds voor Regionale ontwikkeling voor Kansen voor West.

 

Aardwarmteproject

Ondertekening regionale prestatieafspraken

De wethouders Wonen van de woningmarktregio Haaglanden en voorzitter Anne Koning van SVH hebben op 6 juli 2015 hun handtekening gezet onder de Regionale Prestatieafspraken 2015 t/m 2018. Zij vertegenwoordigen de 9 gemeenten en 15 woningcorporaties binnen Haaglanden. Met de ondertekening onderschrijven zij het gemeenschappelijke doel van een ongedeelde woningmarktregio.

Voor sociale huurders binnen Haaglanden heeft de ongedeelde regio het voordeel dat ze bij het zoeken naar een woning gebruik kunnen maken van één woonruimteverdelingssysteem en dat in iedere gemeente dezelfde regels gelden. De gemaakte regionale afspraken dienen mede als vertrekpunt voor het maken van lokale afspraken tussen gemeenten en corporaties.

Binnen Haaglanden is er een lange historie van goede samenwerking tussen de gemeenten en de woningcorporaties. De uitgangspositie voor de prestatieafspraken voor 2015 t/m 2018  is echter anders dan die van 4 jaar geleden. Het Stadsgewest, dat voorheen onderhandelde namens de gemeenten, is per 1 januari 2015 opgeheven. Bovendien is er door de ontwikkelingen binnen de corporatiesector een ander speelveld ontstaan. De druk op de woningmarkt is niet afgenomen, terwijl de voorraad slinkt vanwege rijksbeleid en de financiële situatie van de afzonderlijke corporaties.

Taco Kuiper, wethouder Wonen gemeente Zoetermeer en voorzitter Bestuurlijke Tafel Wonen woningmarktregio Haaglanden: “De volkshuisvestingsopgave is een regionale opgave. Deze vereist prestatieafspraken en op elkaar afgestemde lokale huisvestingsverordeningen in een ongedeelde regio. Gemeenten en corporaties zullen onderling en met elkaar blijven samenwerken. Niet omdat een ander hen daartoe verplicht, maar vanuit de overtuiging dat samenwerking een randvoorwaarde is om alle ontwikkelingen het hoofd te bieden. De rijke traditie van samenwerken aan goed wonen in deze regio zetten we voort!”

Anne Koning, voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden: “Binnen Haaglanden zijn dit de eerste regionale prestatieafspraken sinds het opheffen van het Stadsgewest. Wij willen er samen voor zorgen dat de regio niet uit elkaar valt. Deze afspraken zijn uniek voor Nederland. Haaglanden is de eerste regio die voorraadafspraken maakt waarbij betaalbaarheid voorop staat. Bijzonder is ook de betrokkenheid van de huurders bij het tot stand komen van de afspraken. Inmiddels is dat wettelijk verplicht, maar wij deden het al.”

Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn de belangrijkste thema’s van de gemaakte afspraken. De nadruk op betaalbaarheid komt bijvoorbeeld tot uiting in de woonlastentool die sinds half juni 2015 operationeel is. Toekomstige huurders kunnen bij de keuze voor een woning direct zien wat hun totale woonlasten zijn, inclusief stookkosten. Deze tool geeft aan of er gezien het beschikbare inkomen sprake is van een betaalbare huurwoning.

De oplopende wachttijden voor een huurwoning vormen een punt van zorg. De markt zit op slot en de financiële mogelijkheden van de corporaties om daar verandering in te brengen, zijn beperkt. Om voorzichtig om te gaan met het verkopen van schaarse woningen in de regio zijn er afspraken gemaakt om de verkoop te limiteren tot een maximum van 10.000 corporatiewoningen.

Er wordt een wachttijdenmonitor ontwikkeld om de wachttijden voor specifieke doelgroepen inzichtelijk te maken. Ook de passendheidstoets die per 1 juli 2016 van kracht wordt, zal invloed hebben op de wachttijden. Verder is afgesproken om de sociale voorraad nog doelmatiger te benutten.

Over anderhalf jaar komt er een evaluatie, waar ook de huurders bij betrokken worden. Zowel Taco Kuiper als Anne Koning benadrukken dat een goede samenwerking tussen gemeenten en corporaties van groot belang is om knelpunten en uitdagingen in de woningmarktregio Haaglanden op te lossen en uitdagingen samen het hoofd te bieden.