Klachtenprocedureuitroepteken-rood

Rondom Wonen streeft naar een optimale dienstverlening. Toch is het mogelijk dat u het niet eens bent met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of u vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Bijvoorbeeld omdat u een bepaalde reparatie nodig vindt en wij niet. Of omdat u een bepaalde wijziging aan de gehuurde woning wilt aanbrengen en wij u daarvoor geen toestemming geven. Of u vindt dat Rondom Wonen of een van haar medewerkers nalatig is geweest.

Procedure
  1. Als rechtstreeks contact met de betreffende medewerkers niet tot overeenstemming leidt en u het met Rondom Wonen oneens blijft gaat u naar stap 2;
  2. U wendt zich dan in eerste instantie schriftelijk tot het bestuur.
  3. Het bestuur van Rondom Wonen kan besluiten u eerst te horen (hoor en wederhoor) voordat u antwoord krijgt. U ontvangt altijd binnen dertig dagen antwoord op uw schriftelijke klacht;
  4. Indien ook dat geen oplossing biedt, of u bent nog steeds niet tevreden, kunt u zich richten tot de klachtencommissie.

Het behoort tot de dienstverlening van Rondom Wonen om bewoners de mogelijkheid te geven een geschil bij een onafhankelijke klachtencommissie neer te leggen. Deze klachtencommissie neemt de klacht in behandeling en adviseert het bestuur van Rondom Wonen. De klachtencommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. Eén lid en één plaatsvervangend lid zijn benoemd op voorspraak van Argos, één lid en één reservelid zijn benoemd op voorspraak van Rondom Wonen en één onafhankelijk lid, tevens voorzitter en een plaatsvervangend lid/voorzitter, niet tot de organen of commissies van de corporatie behorend, op voordracht van Argos en Rondom Wonen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend.

Klachtenformulier

Voor het aangeven van een klacht hebben wij een klachtenformulier ontworpen. Van dat formulier kunt u gebruik maken. Maar het is niet verplicht. U kunt het formulier hier downloaden.

Werkwijze klachtencommissie

Iemand die een klacht indient, krijgt direct een bevestiging van ontvangst. Vervolgens nodigt de commissie de klager binnen drie weken uit de klacht mondeling te komen toelichten. De commissie past het zogenoemde principe van hoor en wederhoor toe, dat betekent in dit geval dat zij ook de betreffende medewerker(s) van Rondom Wonen uitnodigen. Uiterlijk twee weken na deze bijeenkomst stelt de commissie een advies vast. Uiteindelijk beslist het bestuur, of de Raad van Commissarissen indien de klacht betrekking heeft op de bestuurder. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk de schriftelijke beslissing. Als het bestuur of de Raad afwijken van het advies van de klachtencommissie ontvangt u de motivatie hiervan.

Het reglement van de Klachtencommissie kunt u hier downloaden.

Adres Klachtencommissie:

Secretariaat Klachtencommissie
Rondom Wonen

p/a Lobelia 7
2631 VJ Nootdorp